fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

leNa'vi (adjective)

lì'upam (IPA): lɛ.ˈnaʔ.vi
'ìnglìsì: having to do with the Na'vi
having to do with the People
aysna'o: sociology linguistics / language
tsim: Frommer (20. Januar 2010)
forum.learnnavi.org

sìkenong

lì'uä sna'o

nìNa'vi like the Na'vi
Na'vily
Na'vi (the) Na'vi
(the) People
indigenous Pandorian sentient race