fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìpaw (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈpawplumps/13b473c5-a2f1-4bd5-a41d-9f9f8b135ca1.mp3
'ìnglìsì: growth
tsim: naviteri.org (30 Oct 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìpaw DU dual / dual numbers
pxe·sìpaw TRI trial / trial number
ay·sìpaw PL plural
fì·tìpaw DEM these {noun} (singular)
fay·sìpaw DEM PL these {noun plural}
tsa·tìpaw DEM that {noun} (singular)
tsay·sìpaw DEM PL those {noun] (plural)