fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txele (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtʼɛ.lɛ
'ìnglìsì: matter
subject
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·tele DU dual / dual numbers
pxe·tele TRI trial / trial number
ay·tele PL plural
fì·txele DEM these {noun} (singular)
fay·tele DEM PL these {noun plural}
tsa·txele DEM that {noun} (singular)
tsay·tele DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong