fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

san (particle)

lì'upam (IPA): san
'ìnglìsì: particle to start direct speech
beginning of a quote
'saying'
tsim: ASG (2009)

sìkenong

lì'uä sna'o

sìk particle to end direct speech
'end of a quote'
'unquote'