fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txekxumpay (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tʼɛ.ˈkʼum.paj
'ìnglìsì: magma
lava
tsim: naviteri.org (31 Mar 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·tekxumpay DU dual / dual numbers
pxe·tekxumpay TRI trial / trial number
ay·tekxumpay PL plural
fì·txekxumpay DEM these {noun} (singular)
fay·tekxumpay DEM PL these {noun plural}
tsa·txekxumpay DEM that {noun} (singular)
tsay·tekxumpay DEM PL those {noun] (plural)