fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kem (substantive (noun))

lì'upam (IPA): kɛm
'ìnglìsì: action
activity
tsim: Taronyu's dictionary 9.75 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·hem DU dual / dual numbers
pxe·hem TRI trial / trial number
ay·hem PL plural
fì·kem DEM these {noun} (singular)
fay·hem DEM PL these {noun plural}
tsa·kem DEM that {noun} (singular)
tsay·hem DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong