fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kilvan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): kil.ˈvan
'ìnglìsì: river
aysna'o: geography
tsim: Taronyu's Dictionary 9.75 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·hilvan DU dual / dual numbers
pxe·hilvan TRI trial / trial number
ay·hilvan PL plural
fì·kilvan DEM these {noun} (singular)
fay·hilvan DEM PL these {noun plural}
tsa·kilvan DEM that {noun} (singular)
tsay·hilvan DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong