fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tawtute (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtaw.tu.tɛ
'ìnglìsì: Skyperson
human
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sawtute DU dual / dual numbers
pxe·sawtute TRI trial / trial number
ay·sawtute PL plural
fì·tawtute DEM these {noun} (singular)
fay·sawtute DEM PL these {noun plural}
tsa·tawtute DEM that {noun} (singular)
tsay·sawtute DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong