fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

utral (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈut.ɾal
'ìnglìsì: tree
aysna'o: environment flora
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·utral DU dual / dual numbers
pxe·utral TRI trial / trial number
ay·utral PL plural
fì·utral DEM these {noun} (singular)
fay·utral DEM PL these {noun plural}
tsa·utral DEM that {noun} (singular)
tsay·utral DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong

lì'uä sna'o

utraltsyìp bush
kelutral Hometree
spiritual and physical home of the Omaticaya clan