fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sätsìsyì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈ͡tsɪ.sjɪ plumps/8590c18c-741c-42be-9fc0-feb9b30aebce.mp3
'ìnglìsì: whisper
tsim: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sätsìsyì DU dual / dual numbers
pxe·sätsìsyì TRI trial / trial number
ay·sätsìsyì PL plural
fì·sätsìsyì DEM these {noun} (singular)
fay·sätsìsyì DEM PL these {noun plural}
tsa·sätsìsyì DEM that {noun} (singular)
tsay·sätsìsyì DEM PL those {noun] (plural)