fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sätswayon (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈ͡tswaj.on
'ìnglìsì: flight
an instance of flying
tsim: naviteri.org (09 Jan 2012)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sätswayon DU dual / dual numbers
pxe·sätswayon TRI trial / trial number
ay·sätswayon PL plural
fì·sätswayon DEM these {noun} (singular)
fay·sätswayon DEM PL these {noun plural}
tsa·sätswayon DEM that {noun} (singular)
tsay·sätswayon DEM PL those {noun] (plural)