search for:

only exact match
search in:

sätsìsyì (substantive (noun))

pronunciation (IPA): sæ.ˈ͡tsɪ.sjɪ
English: whisper
source: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org

affix examples

me·sätsìsyì DU dual / dual numbers
pxe·sätsìsyì TRI trial / trial number
ay·sätsìsyì PL plural
fì·sätsìsyì DEM this {noun} (singular)
fay·sätsìsyì DEM PL these {noun plural}
tsa·sätsìsyì DEM that {noun} (singular)
tsay·sätsìsyì DEM PL those {noun] (plural)