fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sätseri (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈ͡tsɛ.ɾi
'ìnglìsì: observation
something noticed
tsim: naviteri.org (24 Aug 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sätseri DU dual / dual numbers
pxe·sätseri TRI trial / trial number
ay·sätseri PL plural
fì·sätseri DEM these {noun} (singular)
fay·sätseri DEM PL these {noun plural}
tsa·sätseri DEM that {noun} (singular)
tsay·sätseri DEM PL those {noun] (plural)