fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zìsìt (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈzɪ.sɪt
'ìnglìsì: year
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·zìsìt DU dual / dual numbers
pxe·zìsìt TRI trial / trial number
ay·zìsìt PL plural
fì·zìsìt DEM these {noun} (singular)
fay·zìsìt DEM PL these {noun plural}
tsa·zìsìt DEM that {noun} (singular)
tsay·zìsìt DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong