fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zìsìkrr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈzɪ.sɪ.krˌ
'ìnglìsì: season
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·zìsìkrr DU dual / dual numbers
pxe·zìsìkrr TRI trial / trial number
ay·zìsìkrr PL plural
fì·zìsìkrr DEM these {noun} (singular)
fay·zìsìkrr DEM PL these {noun plural}
tsa·zìsìkrr DEM that {noun} (singular)
tsay·zìsìkrr DEM PL those {noun] (plural)