fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ätxäle (substantive (noun))

lì'upam (IPA): æ.ˈtʼæ.lɛ
'ìnglìsì: request
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·ätxäle DU dual / dual numbers
pxe·ätxäle TRI trial / trial number
ay·ätxäle PL plural
fì·ätxäle DEM these {noun} (singular)
fay·ätxäle DEM PL these {noun plural}
tsa·ätxäle DEM that {noun} (singular)
tsay·ätxäle DEM PL those {noun] (plural)