fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

smar (substantive (noun))

lì'upam (IPA): smaɾ
'ìnglìsì: prey
hunted thing
aysna'o: weapons / hunt
tsim: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·smar DU dual / dual numbers
pxe·smar TRI trial / trial number
ay·smar PL plural
fì·smar DEM these {noun} (singular)
fay·smar DEM PL these {noun plural}
tsa·smar DEM that {noun} (singular)
tsay·smar DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong