fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tumpin (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtum.pin
'ìnglìsì: (the color) red
(the color) orange
aysna'o: colours
tsim: Frommer (26. August 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sumpin DU dual / dual numbers
pxe·sumpin TRI trial / trial number
ay·sumpin PL plural
fì·tumpin DEM these {noun} (singular)
fay·sumpin DEM PL these {noun plural}
tsa·tumpin DEM that {noun} (singular)
tsay·sumpin DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong