fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

na'rìng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈnaʔ.ɾɪŋ
'ìnglìsì: forest
aysna'o: environment geography
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·na'rìng DU dual / dual numbers
pxe·na'rìng TRI trial / trial number
ay·na'rìng PL plural
fì·na'rìng DEM these {noun} (singular)
fay·na'rìng DEM PL these {noun plural}
tsa·na'rìng DEM that {noun} (singular)
tsay·na'rìng DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong