fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

naer (substantive (noun))

lì'upam (IPA): na.ˈɛɾ
'ìnglìsì: drink
something able to be drunk
aysna'o: cooking / gastronomy / delicacies
tsim: Frommer (24. Aug 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·naer DU dual / dual numbers
pxe·naer TRI trial / trial number
ay·naer PL plural
fì·naer DEM these {noun} (singular)
fay·naer DEM PL these {noun plural}
tsa·naer DEM that {noun} (singular)
tsay·naer DEM PL those {noun] (plural)