fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tirea (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ti.ˈɾɛ.a
'ìnglìsì: spirit
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sirea DU dual / dual numbers
pxe·sirea TRI trial / trial number
ay·sirea PL plural
fì·tirea DEM these {noun} (singular)
fay·sirea DEM PL these {noun plural}
tsa·tirea DEM that {noun} (singular)
tsay·sirea DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong