fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìlayro (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈlaj.ɾo 
'ìnglìsì: freedom
tsim: naviteri.org (08 Nov 2022)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìlayro DU dual / dual numbers
pxe·sìlayro TRI trial / trial number
ay·sìlayro PL plural
fì·tìlayro DEM these {noun} (singular)
fay·sìlayro DEM PL these {noun plural}
tsa·tìlayro DEM that {noun} (singular)
tsay·sìlayro DEM PL those {noun] (plural)