fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìlen (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈlɛn plumps/9c6ebedb-8be6-4c8a-9a8a-e994ecdfd2a5.mp3
'ìnglìsì: event
happening
tsim: Frommer (24.07. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìlen DU dual / dual numbers
pxe·sìlen TRI trial / trial number
ay·sìlen PL plural
fì·tìlen DEM these {noun} (singular)
fay·sìlen DEM PL these {noun plural}
tsa·tìlen DEM that {noun} (singular)
tsay·sìlen DEM PL those {noun] (plural)