search for:

only exact match
search in:

tìlayro (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.ˈlaj.ɾo 
English: freedom
source: naviteri.org (08 Nov 2022)

affix examples

me·sìlayro DU dual / dual numbers
pxe·sìlayro TRI trial / trial number
ay·sìlayro PL plural
fì·tìlayro DEM this {noun} (singular)
fay·sìlayro DEM PL these {noun plural}
tsa·tìlayro DEM that {noun} (singular)
tsay·sìlayro DEM PL those {noun] (plural)