fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìlayl (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈlajl 
'ìnglìsì: innocence
tsim: naviteri.org (30 Sep 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìlayl DU dual / dual numbers
pxe·sìlayl TRI trial / trial number
ay·sìlayl PL plural
fì·tìlayl DEM these {noun} (singular)
fay·sìlayl DEM PL these {noun plural}
tsa·tìlayl DEM that {noun} (singular)
tsay·sìlayl DEM PL those {noun] (plural)