fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

teylupil (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtɛj.lu.pil
'ìnglìsì: teylu face
(an insult)
tsim: naviteri.org (30 Sept 2019)

hemlì'uviyä sìkenong

me·seylupil DU dual / dual numbers
pxe·seylupil TRI trial / trial number
ay·seylupil PL plural
fì·teylupil DEM these {noun} (singular)
fay·seylupil DEM PL these {noun plural}
tsa·teylupil DEM that {noun} (singular)
tsay·seylupil DEM PL those {noun] (plural)