fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

teynga (relative pronouns)

lì'upam (IPA): ˈtɛj.ŋa
'ìnglìsì: relative pronoun to reported or indirect question
short from: tì'eyng a
tsim: (31 Aug 2011)
naviteri.org