fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): lan
'ìnglìsì: resin
tsim: naviteri.org (31 July 2019)

hemlì'uviyä sìkenong

me·lan DU dual / dual numbers
pxe·lan TRI trial / trial number
ay·lan PL plural
fì·lan DEM these {noun} (singular)
fay·lan DEM PL these {noun plural}
tsa·lan DEM that {noun} (singular)
tsay·lan DEM PL those {noun] (plural)