fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lanay'ka (substantive (noun))

lì'upam (IPA): la.ˈnajʔ.ka
'ìnglìsì: slinger
Acediacutus xenoterribili
aysna'o: fauna
tsim: naviteri.org (30 Sept 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·lanay'ka DU dual / dual numbers
pxe·lanay'ka TRI trial / trial number
ay·lanay'ka PL plural
fì·lanay'ka DEM these {noun} (singular)
fay·lanay'ka DEM PL these {noun plural}
tsa·lanay'ka DEM that {noun} (singular)
tsay·lanay'ka DEM PL those {noun] (plural)