fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zìskrrwew (substantive (noun))

lì'upam (IPA): zɪ.skrˌ.ˈwɛw
'ìnglìsì: winter
tsim: naviteri.org (30 Oct 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·zìskrrwew DU dual / dual numbers
pxe·zìskrrwew TRI trial / trial number
ay·zìskrrwew PL plural
fì·zìskrrwew DEM these {noun} (singular)
fay·zìskrrwew DEM PL these {noun plural}
tsa·zìskrrwew DEM that {noun} (singular)
tsay·zìskrrwew DEM PL those {noun] (plural)