fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zìskrrtsawn (substantive (noun))

lì'upam (IPA): zɪ.skrˌ.ˈ͡tsawn
'ìnglìsì: fall
autumn
(season of harvesting)
tsim: naviteri.org (30 Oct 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·zìskrrtsawn DU dual / dual numbers
pxe·zìskrrtsawn TRI trial / trial number
ay·zìskrrtsawn PL plural
fì·zìskrrtsawn DEM these {noun} (singular)
fay·zìskrrtsawn DEM PL these {noun plural}
tsa·zìskrrtsawn DEM that {noun} (singular)
tsay·zìskrrtsawn DEM PL those {noun] (plural)