fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zìtsaltrr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): zɪt.ˈsal.trˌ
'ìnglìsì: (yearly) anniversary
colloquial form of zìsìtsaltrr
tsim: naviteri.org (31 Dec 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·zìtsaltrr DU dual / dual numbers
pxe·zìtsaltrr TRI trial / trial number
ay·zìtsaltrr PL plural
fì·zìtsaltrr DEM these {noun} (singular)
fay·zìtsaltrr DEM PL these {noun plural}
tsa·zìtsaltrr DEM that {noun} (singular)
tsay·zìtsaltrr DEM PL those {noun] (plural)