fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Vospxìtsìng (proper noun)

lì'upam (IPA): vo.spʼɪ.ˈ͡tsɪŋ
'ìnglìsì: April
tsim: naviteri.org (30 Oct 2018)