fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Vospxìtsìng (proper noun)

lì'upam (IPA): vo.spʼɪ.ˈ͡tsɪŋplumps/c91886e9-e55f-416a-ae95-8a2886adc7ed.mp3
'ìnglìsì: April
tsim: naviteri.org (30 Oct 2018)