fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Vospxìvol (proper noun)

lì'upam (IPA): vo.spʼɪ.ˈvol
'ìnglìsì: August
tsim: naviteri.org (30 Oct 2018)