fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Vospxìpuk (proper noun)

lì'upam (IPA): vo.spʼɪ.ˈpukplumps/8b62beda-76c4-4d09-ab4d-ecdf868d6a60.mp3
'ìnglìsì: June
tsim: naviteri.org (30 Oct 2018)