fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lì'ukìng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈlɪ.ʔu.kɪŋ
'ìnglìsì: sentence
(string of words)
aysna'o: linguistics / language
tsim: naviteri.org (05 Oct 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·lì'ukìng DU dual / dual numbers
pxe·lì'ukìng TRI trial / trial number
ay·lì'ukìng PL plural
fì·lì'ukìng DEM these {noun} (singular)
fay·lì'ukìng DEM PL these {noun plural}
tsa·lì'ukìng DEM that {noun} (singular)
tsay·lì'ukìng DEM PL those {noun] (plural)