fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lì'ukìngvi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈlɪ.ʔu.kɪŋ.vi
'ìnglìsì: phrase
aysna'o: linguistics / language
tsim: naviteri.org (05 Oct 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·lì'ukìngvi DU dual / dual numbers
pxe·lì'ukìngvi TRI trial / trial number
ay·lì'ukìngvi PL plural
fì·lì'ukìngvi DEM these {noun} (singular)
fay·lì'ukìngvi DEM PL these {noun plural}
tsa·lì'ukìngvi DEM that {noun} (singular)
tsay·lì'ukìngvi DEM PL those {noun] (plural)