fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txärpawk (proper noun)

lì'upam (IPA): ˈtʼæɾ.pawk
'ìnglìsì: Palulukan Bone Horn
(a sacred object created by the Anurai clan, can summon the great Leonopteryx)
aysna'o: special terms / special vocabulary
tsim: naviteri.org (28 Feb 2017)