fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txe'lan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tʼɛʔ.ˈlan
'ìnglìsì: heart
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·te'lan DU dual / dual numbers
pxe·te'lan TRI trial / trial number
ay·te'lan PL plural
fì·txe'lan DEM these {noun} (singular)
fay·te'lan DEM PL these {noun plural}
tsa·txe'lan DEM that {noun} (singular)
tsay·te'lan DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong