fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tì'ul (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈʔul
'ìnglìsì: increase
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sì'ul DU dual / dual numbers
pxe·sì'ul TRI trial / trial number
ay·sì'ul PL plural
fì·tì'ul DEM these {noun} (singular)
fay·sì'ul DEM PL these {noun plural}
tsa·tì'ul DEM that {noun} (singular)
tsay·sì'ul DEM PL those {noun] (plural)