search for:

only exact match
search in:

tì'ul (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.ˈʔul
English: increase
source: naviteri.org (30 Jun 2016)

affix examples

me·sì'ul DU dual / dual numbers
pxe·sì'ul TRI trial / trial number
ay·sì'ul PL plural
fì·tì'ul DEM this {noun} (singular)
fay·sì'ul DEM PL these {noun plural}
tsa·tì'ul DEM that {noun} (singular)
tsay·sì'ul DEM PL those {noun] (plural)