fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tì'ongokx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈʔo.ŋokʼ
'ìnglìsì: birth
tsim: naviteri.org (31 Mar 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sì'ongokx DU dual / dual numbers
pxe·sì'ongokx TRI trial / trial number
ay·sì'ongokx PL plural
fì·tì'ongokx DEM these {noun} (singular)
fay·sì'ongokx DEM PL these {noun plural}
tsa·tì'ongokx DEM that {noun} (singular)
tsay·sì'ongokx DEM PL those {noun] (plural)