fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kurfyavi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkuɾ.fja.vi
'ìnglìsì: hook (for hanging or suspending an item)
tsim: naviteri.org (30 Aug 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·hurfyavi DU dual / dual numbers
pxe·hurfyavi TRI trial / trial number
ay·hurfyavi PL plural
fì·kurfyavi DEM these {noun} (singular)
fay·hurfyavi DEM PL these {noun plural}
tsa·kurfyavi DEM that {noun} (singular)
tsay·hurfyavi DEM PL those {noun] (plural)