fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kurkung (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkuɾ.kuŋ
'ìnglìsì: asshole
(a very strong insult, vulgar)
tsim: naviteri.org (30 Sept 2019)

hemlì'uviyä sìkenong

me·hurkung DU dual / dual numbers
pxe·hurkung TRI trial / trial number
ay·hurkung PL plural
fì·kurkung DEM these {noun} (singular)
fay·hurkung DEM PL these {noun plural}
tsa·kurkung DEM that {noun} (singular)
tsay·hurkung DEM PL those {noun] (plural)