fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kurfyan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkuɾ.fjan
'ìnglìsì: hamper
suspended rack
tsim: naviteri.org (30 Aug 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·hurfyan DU dual / dual numbers
pxe·hurfyan TRI trial / trial number
ay·hurfyan PL plural
fì·kurfyan DEM these {noun} (singular)
fay·hurfyan DEM PL these {noun plural}
tsa·kurfyan DEM that {noun} (singular)
tsay·hurfyan DEM PL those {noun] (plural)