search for:

only exact match
search in:

tìwìngay (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.wɪ.ˈŋaj
English: proof (abstract)
proving
source: naviteri.org (30 Apr 2015)

affix examples

me·sìwìngay DU dual / dual numbers
pxe·sìwìngay TRI trial / trial number
ay·sìwìngay PL plural
fì·tìwìngay DEM this {noun} (singular)
fay·sìwìngay DEM PL these {noun plural}
tsa·tìwìngay DEM that {noun} (singular)
tsay·sìwìngay DEM PL those {noun] (plural)