fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pìlok (substantive (noun))

lì'upam (IPA): pɪ.ˈlok
'ìnglìsì: blog
aysna'o: loan words
tsim: Frommer (24. Juni 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·fìlok DU dual / dual numbers
pxe·fìlok TRI trial / trial number
ay·fìlok PL plural
fì·pìlok DEM these {noun} (singular)
fay·fìlok DEM PL these {noun plural}
tsa·pìlok DEM that {noun} (singular)
tsay·fìlok DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong