fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìkan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈkan
'ìnglìsì: aim
goal
purpose
target
tsim: Frommer (9. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìkan DU dual / dual numbers
pxe·sìkan TRI trial / trial number
ay·sìkan PL plural
fì·tìkan DEM these {noun} (singular)
fay·sìkan DEM PL these {noun plural}
tsa·tìkan DEM that {noun} (singular)
tsay·sìkan DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong