fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

syon (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sjon
'ìnglìsì: feature
trait
attribute
characteristic
point
aspect
facet
property
tsim: Frommer (02 Oct 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·syon DU dual / dual numbers
pxe·syon TRI trial / trial number
ay·syon PL plural
fì·syon DEM these {noun} (singular)
fay·syon DEM PL these {noun plural}
tsa·syon DEM that {noun} (singular)
tsay·syon DEM PL those {noun] (plural)