fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

syokup (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sjo.ˈkup
'ìnglìsì: weight (physical)
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

me·syokup DU dual / dual numbers
pxe·syokup TRI trial / trial number
ay·syokup PL plural
fì·syokup DEM these {noun} (singular)
fay·syokup DEM PL these {noun plural}
tsa·syokup DEM that {noun} (singular)
tsay·syokup DEM PL those {noun] (plural)